• +48 12 261 95 00
 • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Regulamin sklepu conbest.pl

 1 DEFINICJE

 1. Ilekroć w Regulaminie użyto niżej wymienionych zwrotów pisanych dużymi literami, należy je rozumieć w podanym niżej znaczeniu, chyba że z kontekstu ich użycia wyraźnie wynika co innego:

  CENA PRODUKTU - wyrażona w złotych polskich wartość brutto produktu wskazana w Sklepie Internetowym conbest.pl , zawierająca stawkę należnego podatku VAT;

  CONBEST - Conbest Sp. z o.o. Firma Inżyniersko-Handlowa, siedziba: ul. Obrońców Modlina 16, 30-733 Kraków, dane dotyczące wpisu w rejestrze handlowym: Sąd Rejonowy Kraków Śródmieście, XI Wydział Gospodarczy
  KRS: 0000030856, NIP: 679-008-54-64, podmiot prowadzący Platformę oraz realizujący dostawę Zamówienia na warunkach określonych w Ogólnych warunkach użytkowania i kontraktowania Platformy conbest.pl;

  KLIENT - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która ukończyła 18 lat, na rzecz, której mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub która na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą jako konsument;

  KOSZYK – elektroniczny formularz Zamówienia znajdującego się w Sklepie Internetowym conbest.pl umożliwiający wybór Produktów, podgląd składanego Zamówienia i jego modyfikację;

  ŁĄCZNY KOSZT ZAMÓWIENIA - Cena Produktów, dodanych przez Klienta do Koszyka, powiększona o koszty dostawy oraz inne koszty, jeżeli występują i zostały podane do wiadomości Klienta oraz pomniejszona o ewentualne rabaty, do której zapłaty zobowiązany będzie Klient dokonując zakupów w Sklepie Internetowym conbest.pl;

  PLATFORMA – narzędzie technologiczne umożliwiające sprzedaż detaliczną Produktów prowadzone przez conbest.pl

  REGULAMIN - niniejszy dokument, stanowiący integralną część Umowy Sprzedaży;

  SKLEP INTERNETOWY conbest.pl – przestrzeń internetowa wykorzystująca Platformę celem zawierania Umów Sprzedaży;

  SPRZEDAWCA - Conbest Sp. z o.o.  Firma Inżyniersko-Handlowa, siedziba: ul. Obrońców Modlina 16, 30-733 Kraków, dane dotyczące wpisu w rejestrze handlowym: Sąd Rejonowy Kraków Śródmieście, XI Wydział Gospodarczy
  KRS: 0000030856, NIP: 679-008-54-64, REGON 003917443, kapitał zakładowy 50,400 zł, w całości wpłacony, tel. +48 12 261 05 00, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

  UMOWA SPRZEDAŻY - umowa sprzedaży w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, zawarta na odległość (w rozumieniu ustawy z dn. 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta), za pośrednictwem Sklepu Internetowego conbest.pl, pomiędzy Klientem a Sprzedawcą, dotycząca sprzedaży Produktów;

  ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Klienta wyrażające bezpośrednią wolę zawarcia Umowy Sprzedaży, określające rodzaj i liczbę Produktów, które Klient chce kupić w Sklepie Internetowym conbest.pl, stanowiące ofertę Klienta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz zawierające dane Klienta konieczne do zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży;
 2. Wszystkie definicje mają to samo znaczenie bez względu na to, czy zdefiniowane pojęcie użyte zostało w liczbie pojedynczej czy mnogiej.
 3. Wszelkie załączniki do niniejszego Regulaminu stanowią jego integralną część.

§ 2 UMOWA SPRZEDAŻY

 1. Złożenie Zamówienia stanowi złożenie Sprzedawcy przez Klienta oferty zawarcia Umowy Sprzedaży.
 2. Po złożeniu Zamówienia, Sprzedawca przesyła Klientowi potwierdzenie Zamówienia, które stanowi jedynie potwierdzenie otrzymania przez Sprzedawcę Zamówienia (oferty Klienta) i nie stanowi jeszcze oświadczenia woli zawarcia Umowy Sprzedaży przez Sprzedawcę (nie stanowi oświadczenia o przyjęciu oferty).
 3. Umowa Sprzedaży zostaje zawarta z chwilą otrzymania przez Klienta potwierdzenia sprzedaży Produktów na podany przez Klienta adres e-mail (otrzymanie przez Klienta oświadczenia woli o przyjęciu oferty przez Sprzedawcę).
 4. Zobowiązania Klienta wynikające z Umowy są wykonane z chwilą uiszczenia na rzecz Sprzedawcy ostatecznego Łącznego Kosztu Zamówienia.
 5. Świadczenie Sprzedawcy wynikające z Umowy jest spełnione z chwilą dostarczenia Klientowi Produktów zgodnie z Zamówieniem.

§ 3 DOSTĘPNOŚĆ PRODUKTÓW

 1. Pomimo dołożenia należytej staranności, Sprzedawca nie może zagwarantować stałej dostępności Produktów prezentowanych w Sklepie Internetowym conbest.pl. Informacje o Produktach podane na stronie internetowej Sprzedawcy stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego. Nie stanowią one oferty ani zapewnienia Sprzedawcy w zakresie dostępności Produktów.
 2. W przypadku braku dostępności Produktów, objętych Zamówieniem złożonym przez Klienta, Klientowi zostanie dostarczone Zamówienie tylko z Produktami aktualnie dostępnymi.
 3. W przypadkach opisanych w niniejszym paragrafie Łączny Koszt Zamówienia ulegnie odpowiednio zmniejszeniu o wartość niedostępnych Produktów.

§ 4 CENY PRODUKTÓW ORAZ ŁĄCZNY KOSZT ZAMÓWIENIA

 1. Ceny Produktów w Sklepie Internetowym conbest.pl mogą różnić się od cen Produktów w oferowanych przez firmę CONBEST inną drogą. Ceny Produktów prezentowane w Sklepie Internetowym conbest.pl obowiązują Klienta dokonującego zakupów w Sklepie Internetowym conbest.pl.
 2. O ile nie są opisane inaczej, ceny Produktów zamieszczone w Sklepie Internetowym conbest.pl są cenami brutto. Ceny Produktów brutto zawierają wszelkie cła i podatki, w tym podatek VAT, nie zawierają natomiast kosztów dodatkowych, które Klient będzie zobowiązany ponieść w związku z Umową Sprzedaży w tym kosztów dostawy, wskazanych przy składaniu Zamówienia w Sklepie Internetowym conbest.pl. Wszystkie Ceny Produktów oraz Łączny Koszt Zamówienia podawane są w złotych polskich.
 3. Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszt dostawy, składające się na Łączny Koszt Zamówienia widoczne będą w Koszyku, przed złożeniem Zamówienia.

§ 5 ODPOWIEDZIALNOŚĆ, REKLAMACJE I ZWROTY (ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY)

 1. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Klientowi Produkt będący przedmiotem Umowy Sprzedaży wolny od wad.
 2. Sprzedawca odpowiada względem Klienta będącego Konsumentem, jeżeli Produkt sprzedany na podstawie Umowy Sprzedaży ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).
 3. Do postępowania reklamacyjnego zastosowanie znajdują przepisy art. 556 i nast. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.
 4. Sprzedawca korzysta z pozasądowego rozwiązywania sporów, o których mowa w ustawie z dnia 23 września 2016 r., o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich.
  1. szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
  2. przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa także punkt kontaktowy, którego zadaniem jest między innymi udzielanie pomocy konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.
  3. Klient posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: (1) wniosek o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego; (2) wniosek w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej; (3) pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów.

I. REKLAMACJE

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące realizacji Zamówienia, zakupionych Produktów w Sklepie Internetowym conbest.pl mogą być zgłaszane bezpośrednio na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. +48 12 261 95 00 (opłata za połączenie według taryf/cenników operatorów).
 2. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania Produktu Klientowi. Klient może zażądać usunięcia wady lub wymiany Produktu na wolny od wad w ciągu roku, licząc od dnia stwierdzenia wady, jednak termin ten nie może zakończyć się przed upływem terminu, o którym mowa w zdaniu poprzednim. W terminie, o którym mowa w zdaniu poprzednim Klient może złożyć również oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży albo obniżeniu Ceny Produktu z powodu wady Produktu. Jeżeli Klient zażądał wymiany Produktu na wolny od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży albo obniżeniu Ceny Produktu rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany Produktu lub usunięcia wady.
 3. Sprzedawca w ciągu 14 dni od dnia otrzymania reklamacji, ustosunkuje się do niej. W przypadku uznania reklamacji, Klient uzyskuje informację w jaki sposób została rozpatrzona reklamacja w szczególności czy reklamowany Produkt zostanie wymieniony czy nastąpi zwrot pieniędzy.
 4. W razie potrzeby, Sprzedawca ma prawo zażądać od Klienta wykonującego uprawnienia z tytułu rękojmi zwrotu wadliwego Produktu, chyba, że Sprzedawca uzna, że w sprawie wystarczające jest dostarczenie innego dowodu na wadliwość Produktu np. zdjęcia Produktu na co Klient wyrazi zgodę.
 5. Sprzedawca nie ma obowiązku dostarczenia Klientowi zastępczego towaru na czas trwania procedury reklamacyjnej.
 6. Jeżeli sprzedany Produkt ma wadę, Klient może żądać:
  1. usunięcia wady lub
  2. wymiany Produktu na wolny od wad lub
  3. obniżenia ceny lub
  4. zwrotu pieniędzy (oświadczenie o odstąpieniu od umowy).
 7. W przypadku żądania wymiany Produktu na wolny od wad albo usunięcia wady Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową Produktu wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe, albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.
 8. W sytuacji gdy Klient zażąda obniżenia Ceny Produktu albo odstąpi od Umowy Sprzedaży, Sprzedawca może wymienić Produkt na wolny od wad lub wadę usunąć, o ile nastąpi to niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Powyższe nie ma zastosowania w razie gdy zamówiony Produkt był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Produktu na wolny od wad lub usunięcia wady.
 9. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Produktu wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia. Koszty naprawy lub wymiany ponosi Sprzedawca.
 10. W przypadku uwzględnienia reklamacji poprzez zwrot płatności, Klient otrzymuje zwrot należności w tej samej wartości oraz formie płatności, jaka widnieje na paragonie fiskalnym. Zwrot uwzględnia wszystkie rabaty otrzymane przy zakupie.
 11. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niezgodność Produktu z umową, gdy Klient w chwili zawarcia umowy o tej niezgodności z umową wiedział.
 12. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady, gdy Produkt nie spełnia wyłącznie indywidualnych, subiektywnych odczuć lub oczekiwań Klienta np. Produkt nie odpowiada preferencjom estetycznym Klienta.
 13. Reklamacje dotyczą uprawnień Konsumentów z tytułu rękojmi za wady i określone są w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny.

II. ZWROTY (ODSTĄPIENIE OD UMOWY)

 1. Klient ma prawo odstąpić od Umowy Sprzedaży, bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, w terminie 14 dni od dnia, w którym Konsument objął Produkt w posiadanie. Do zachowania ww. terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży przed jego upływem.
 2. Klient może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży poprzez dołączenie go do zwracanego Produktu lub przesłanie na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 3. W przypadku odstąpienia przez Klienta od Umowy Sprzedaży, Umowę Sprzedaży uważa się za niezawartą.
 4. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży powinno zawierać informację jakich zamówionych Produktów dotyczy odstąpienie od Umowy Sprzedaży oraz dowód, że zakup został dokonany w Sklepie Internetowym conbest.pl. W związku z tym Sprzedawca rekomenduje dołączenie do zwracanych Produktów dowodu zakupu (np. paragonu fiskalnego) lub jego kopii, a także podanie numeru Zamówienia.
 5. Sprzedawca rekomenduje skorzystanie z formularza odstąpienia od Umowy Sprzedaży, który stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, ale nie jest to obowiązkowe.
 6. Sprzedawca zwraca Klientowi wszystkie dokonane przez niego w związku z Umową Sprzedaży płatności, w tym koszty dostawy. Za zwrócone Produkty Klient otrzymuje ich równowartość tożsamą z kwotą na przedłożonym dowodzie zakupu. Klient ponosi bezpośrednie koszty związane ze zwrotem Produktów.
 7. Klient ma obowiązek zwrócić Produkt (lub Produkty) objęte odstąpieniem Sprzedawcy lub przekazać osobie upoważnionej przez Sprzedawcę niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy Sprzedaży. Zwracane Produkty należy odesłać na adres firmy CONBEST.
 8. Bezpośrednie koszty zwrotu Produktu (lub Produktów) ponosi Konsument.
 9. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności otrzymanych od Konsumenta niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży. Sprzedawca ma prawo do powstrzymania się od zwrotu płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Produktów od Konsumenta.
 10. Zwrot Produktów powinien nastąpić w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktów będące wynikiem korzystania z nich w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktów. Zwracany Produkt powinien być kompletny.
 11. Przy zwrocie Produktu/ów w wyniku odstąpienia Klienta od Umowy, Sprzedawca uprawniony jest do zbadania stanu Produktu/ów. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktów.
 12. Prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów:
  1. w której przedmiotem świadczenia jest produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia, w także produkty wymagające chłodniczych lub mroźniczych warunków przechowywania;
  2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  3. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 13. Niniejsza część Regulaminu „Zwroty (Odstąpienie od Umowy)” dotyczy uprawnień Konsumenta w związku z wykonaniem przez niego prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość i określonych w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

§ 6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego publikacji w Sklepie Internetowym conbest.pl.
 2. Do spraw uregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się prawo polskie, chyba, że co innego wynika w przepisów prawa bezwzględnie obowiązujących.
 3. Klienci mogą w każdym czasie uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w Sklepie Internetowym conbest.pl.
 4. Jeżeli jedno z postanowień niniejszego Regulaminu przestanie obowiązywać wskutek zmian przepisów prawa lub orzeczenia sądu, nie ma to żadnego wpływu na ważność i przestrzeganie pozostałych postanowień Regulaminu.
 5. Wszelkie wątpliwości wynikające z interpretacji Regulaminu należy interpretować w sposób zapewniający zgodność Regulaminu z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa.
 6. Wszelkie spory pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem, które nie zostaną rozstrzygnięte polubownie, będą rozstrzygane przez właściwe sądy powszechne w Polsce, chyba, że co innego wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
 7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do jednostronnego dokonywania zmian niniejszego Regulaminu. Sprzedawca poinformuje Klientów o zmianach niniejszego Regulaminu, poprzez zamieszczenie ujednoliconego tekstu Regulaminu w Sklepie Internetowym conbest.pl. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie 14 dni od dnia ich opublikowania. Zmiany Regulaminu pozostają bez wpływu na Umowy Sprzedaży zawarte zgodnie z Regulaminem.
 8. Wszelkie umowy ze Sprzedawcą zawierane są w języku polskim.

© Conbest 2024. All Rights Reserved. Powered by Conbest